Cookies en privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Introductie

Kinderdagverblijf Madelief hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om ieders privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Privacy in de praktijk

Kinderdagverblijf Madelief houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • De persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel gegevens, die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om  uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van ieders rechten omtrent de persoonsgegevens en deze ook respecteren en dat wij de verstrekker van de persoonsgegevens ook op zijn of haar rechten zullen wijzen.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van kinderopvang-overeenkomsten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven.
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen. Wat wij vragen is afhankelijk van het doel waarvoor deze verstrekt worden.

 • Voornamen en achternaam
 • Geslacht
 • Verhouding ouder/verzorger tot kind
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • BSN
 • Schoolgegevens
 • Noodnummers
 • Kind-notities(zoals bijzonderheden, allergieën, deelname rijksvaccinatieprogramma’s, huisarts en tandarts)
 • Fotomateriaal kind

De gegevens die men aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Madelief geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Als er met partijen wel een verwerkersovereenkomst is gesloten (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van ieders persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij zijn onder andere verplicht gegevens door te geven aan de Belastingdienst in verband met het toekennen van de kinderopvangtoeslag. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien men ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kinderdagverblijf Madelief bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Iedereen heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van een ieder hebben. Tevens kan er bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van die persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Cookies op madelief.nl

De website van madelief gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Met behulp van de analytische cookies ontvangen wij informatie over het gebruik van de website. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s, het surfgedrag van gebruikers en/of de tijdsduur van een bezoek op aan de website. Aan de hand van deze informatie kunnen wij nader onderzoek doen over het gebruik van (onderdelen van) de website om deze zodoende te verbeteren. De verzamelde gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. Wij slaan geen persoonsgegevens op. Met behulp van deze cookies kan ook niet worden achterhaald wat een specifiek persoon heeft gedaan op de website.

 Voor de analyse maken wij gebruik van de dienstverlening van Google (Google Analytics). Google zorgt voor de plaatsing van de cookies, het onderzoek en de analyse van de daaruit voortvloeiende informatie, maar heeft uitdrukkelijk geen zelfstandige bevoegdheid met betrekking tot de gegevens die met behulp van de cookies worden verwerkt: deze gegevens zijn en blijven ons eigendom. Wij hebben voor het gebruik van Google Analytics met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze (mogelijkerwijs) leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van- of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Indien men kennis heeft van een datalek of een mogelijk datalek vragen we om hier zo snel mogelijk melding van te maken. Wij pakken meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en nemen die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en ons te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u bijvoorbeeld inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Neem altijd eerst contact op met de directeur van Madelief: Astrid de Jong.

Komt u er met Madelief niet uit, dan heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook kunt u ervoor kiezen om naar de rechter te gaan.

Meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens