Plaatsing

De procedure voor plaatsing van uw kind op Madelief

Voor de vaststelling of wij plaats hebben voor de ( al dan niet incidentele ) opvang van een kind hanteren wij de rekenhulp Beroepskracht/kind ratio. Deze rekenhulp is leidend voor het toekennen van een plek op madelief. De rekenhulp is te vinden op: 1ratio.nl/bkr/.

Indien in een bepaalde groep een plaatsingsmogelijkheid is, dan worden kinderen op de wachtlijst geselecteerd op:

  • leeftijdscategorie;
  • gevraagde dagdelen;
  • gewenste datum van plaatsing.

Rekening houdend met de onder inschrijving beschreven voorrangsregels komt het langst ingeschreven kind in aanmerking voor plaatsing. Het plaatsingsvoorstel kan afwijken van de door de ouders aangegeven voorkeur. Zij komen na acceptatie op de interne wachtlijst voor de bij voorkeur gewenste dagen.

Ongeveer één maand voor de definitieve plaatsing krijgen ouders de uitnodiging om wenmomenten af te spreken. Tijdens het eerste wenmoment maken de ouders en het kind kennis met het team van de groep waarin het kind geplaatst zal worden. Behalve het feit dat er wordt geïnformeerd naar alle zaken die met de verzorging van het kind te maken hebben, is dit gesprek bedoeld om de ouders goed te informeren over het reilen en zeilen op de groep.

Er wordt tevens een formulier ingevuld voor geplaatste kinderen. Hierbij gaat het om de namen, adressen en telefoonnummers van zowel ouders, huisarts als personen die in geval van nood kunnen worden gebeld. Ouders tekenen een formulier waarop zij verklaren hun kind in te enten volgens de richtlijnen van het RIVM.

Er worden over-en-weer afspraken gemaakt zoals: wat kunnen de ouders van madelief verwachten en wat verwacht madelief van de ouders? Ter ondersteuning wordt aan de ouders schriftelijke informatie meegegeven over de dagelijkse gang van zaken binnen het kinderdagverblijf.

Zie verder onze wenprocedure.