Hoe wij werken

Elk kind op madelief voelt zich begrepen en gewaardeerd

Pedagogisch beleid

Basis voor het pedagogisch beleid van kinderdagverblijf madelief is de methode van Thomas Gordon. Dit is een Amerikaanse psycholoog die gespecialiseerd is in de communicatie tussen ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen.

In de methode van Gordon staat het luisteren naar elkaar en kinderen zoveel mogelijk hun eigen problemen laten oplossen centraal. Eén van de belangrijkste manieren om dit te bereiken is actief luisteren. Binnen de kaders van deze methode draagt madelief er zorg voor dat elk kind met zijn eigen achtergrond en identiteit zich begrepen en gewaardeerd voelt. De kinderen moeten zichzelf kunnen zijn binnen het kinderdagverblijf. Kinderen moeten bovendien het goede voorbeeld krijgen. Denk daarbij aan omgangsvormen, normen en waarden.

Het is belangrijk voor madelief om kinderen in het kinderdagverblijf spelenderwijs te stimuleren respectvol om te gaan met elkaars etnische en culturele achtergrond.

Leidinggevend pedagogisch coach Shanti Bandhoe is onder andere opgeleid tot trainer in de Thomas Gordon-methode.

Veilig en gezond

Madelief wil de kinderen die zij opvangt een zo veilig en gezond mogelijke speel- en leefomgeving bieden. Kinderen moeten niet alleen worden beschermd tegen risico’s met ernstige gevolgen maar zullen ook moeten leren omgaan met kleine risico’s. een veilige en gezonde omgeving bieden. Veiligheid, hygiëne en gezondheid staan kortom centraal bij alles wat wij doen.

We hebben de risico’s onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we de belangrijkste risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot een absoluut minimum te beperken.

Het speelgoed dat op madelief wordt gebruikt voldoet aan strenge veiligheidsnormen. Ongelukken zijn echter nooit helemaal uit te sluiten. Voor het geval dat er onverhoopt toch iets mis gaat, beschikt daarom tenminste één van de aanwezige leidster van madelief over een Kinder EHBO-diploma en BHV. Sinds 2023 streeft madelief ernaar om alle medewerkers zowel het Kinder EHBO-diploma als het BHV-certificaat te laten behalen.

Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor het gebeuren op het kinderdagverblijf. Om de gevolgen hiervan zo beperkt mogelijk te houden, werkt madelief met een calamiteitenplan. Op het buitentterrein van het pand waar voorheen kinderdagverblijf Waterpret was gevestigd, aan de overzijde van madelief, worden in geval van nood de kinderen opgevangen.

Inspectie

Jaarlijks brengt de inspecteur van de GGD een bezoek aan het kinderdagverblijf. Deze controleert of het kinderdagverblijf de normen en voorschriften worden nageleefd. Pas wanneer alles aan de eisen voldoet, wordt de vergunning van madelief verlengd. De goedkeuring van de GGD hangt in de gang aan het prikbord.

Het inspectierapport van de GGD en de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn openbaar. Deze documenten liggen ter inzage op het kantoor van madelief. De kerngegevens van madelief en de meest recente inspectierapporten vindt u daarnaast in het Landelijk Register Kinderopvang.