Nuttige informatie

De praktische kant van kinderdagverblijf Madelief

Activiteitenkalender

Regelmatig organiseren we op Madelief activiteiten rondom een bepaald thema of gebeurtenis. Een overzicht daarvan vind je in onze jaarlijkse activiteitenkalender.

Afwezigheid

Wij willen graag vooraf weten wanneer uw kind niet komt zodat wij ons geen onnodige zorgen hoeven te maken. U kunt dit vooraf doorgeven aan een van de leidsters of door middel van een telefoontje: 030-2886690.

We stellen het ook op prijs wanneer u vakanties en vrije dagen tijdig doorgeeft. Op die manier kan madelief flexibel blijven in het ruilen van dagen. Ruilen is alleen mogelijk als het rooster daar de mogelijkheid toe biedt. Officiële feestdagen en onze vijf sluitingsdagen rond oud en nieuw kunnen niet worden geruild. Die vijf sluitingsdagen worden niet in rekening gebracht

Vakanties en afwezigheid door ziekte moeten worden doorbetaald.

Op gesprek

Eén keer per jaar nodigen wij ouders uit voor een gesprekje op madelief. Wij willen dan dieper ingaan op allerlei zaken rondom uw kind. Hiervoor gebruiken wij observatielijsten. Deze manier van werken verschaft veel inzicht en registreert het gedrag op een relatief objectieve manier. Het blijft overigens wel een momentopname. Soms doet een kind thuis hele andere dingen dan op madelief.

Naar aanleiding van de observatie is het mogelijk om met de pedagogisch medewerkers een gesprek aan te gaan. Wij vinden het prettig om tijdens deze gesprekjes de wederzijdse ervaringen uit te wisselen.

Naast de jaarlijkse observaties observeren wij in overleg met de ouders/verzorgers kinderen die opvallend gedrag vertonen of zich in een ander tempo ontwikkelen dan kinderen doorgaans doen. De pedagogisch medewerkers van madelief hebben in dit kader vooral een signalerende functie. Wanneer de pedagogisch medewerker bezorgd is over het gedrag van een kind, zal deze het kind gaan observeren en dit overleggen met de ouders en team. Er worden geen oordelen gegeven over het gedrag van het kind. Het is niet de taak van de pedagogisch medewerker om een diagnose vast te stellen. Dit is een taak van huisarts, de pedagoog, de psycholoog en kinderarts.

In alle gevallen kunnen de ouders/verzorgers ervan verzekerd zijn dat madelief uiterst zorgvuldig omgaat met persoonlijke gegevens.

Kleding

Voor ieder kind dat op madelief overdag slaapt bestaat de mogelijkheid de spullen op te bergen in een mandje met zijn of haar naam. Aan alle andere kinderen vragen wij om een tasje mee te nemen. Wilt u wel zo vriendelijk zijn om alle kleding, flessen en spenen te voorzien van een naam of merkje.

Wat neemt het kind mee naar het kinderdagverblijf:

  • extra ondergoed;
  • reserve kleding;
  • flessen (en eventueel borstvoeding);
  • slaapzak;
  • speen (graag zonder touwtje in verband met verstikkingsgevaar);
  • knuffel;
  • eigen voeding bij dieet.

Wij vinden het fijn als uw kind een extra stel kleding bij zich heeft, zodat het nooit zonder zit. Het verdient aanbeveling om uw kind kleding aan te doen die vuil mag worden en tegen een stootje kan.

Touwtjes, koordjes, knoopjes en dergelijke aan kleding kunnen bij verlies gevaar opleveren voor de kinderen. Geef verlies hiervan daarom zo snel mogelijk door aan één van de pedagogisch medewerkers.

Speelgoed

Speelgoed meenemen hebben wij liever niet. Kinderen vinden het moeilijk om het speelgoed in hun tas te laten en er raakt vaak wat zoek. Het speelgoed van thuis bestaat ook vaak uit kleine onderdeeltjes die gevaarlijk kunnen zijn voor de allerkleinsten.

Het is in het verleden verder meer dan eens gebleken dat het voor kinderen moeilijk kan zijn wanneer er andere kinderen met hun speelgoed spelen. Bovendien is niet al het speelgoed kinderdagverblijf-bestendig. Om schade te voorkomen is er daarom voor gekozen kinderen op madelief alleen met speelgoed van madelief te laten spelen.

Uiteraard mag een kind wel een eigen knuffelbeest of knuffeldoek meenemen.

Dieet

Als een kind een dieet volgt wordt er in goed overleg met de ouders voor gezorgd dat het kind ook op madelief dieet houdt. Samen word bezien welke voeding het kinderverblijf kan verzorgen en welke voeding de ouder het beste mee kan nemen.

Belangrijk is dat het kind aan tafel zoveel mogelijk kan meedoen en niet in een uitzonderingspositie komt te staan. Wij streven ernaar om het kind zoveel mogelijk te laten meegenieten door aangepaste traktaties aan te bieden.

Ziek?

Wanneer een kind op het kinderdagverblijf ziek wordt, worden de ouders daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Ouders worden verzocht hun kindje op te halen, indien:

  • het kind koorts heeft (boven de 39 graden C);
  • het kind als gevolg van ziekte niet kan functioneren in het kinderdagverblijf en vraagt om intensieve zorg: één pedagogisch medewerker op één kind;
  • een aantal kinderen hetzelfde ziektebeeld vertoont (epidemie).

Wanneer een kind geen 1 op 1 aandacht nodig heeft, maar wel een verhoogde temperatuur heeft (tussen 38,5 en 39 graden C) bellen wij de ouders om te overleggen. Soms kunnen we het kind nog wat extra laten slapen, een andere keer kan een ouder zijn of haar werkdag wat verkorten. Ook kan het voorkomen dat een ouder een afspraak met de huisarts wil maken.

Bij spoedeisende gevallen kan het noodzakelijk zijn medische hulp in te roepen en/of met uw kind naar de huisarts of ziekenhuis te gaan. U wordt hiervan dan direct in kennis gesteld. Uiteraard wordt indien mogelijk eerst overlegd met de ouders/verzorgers. Wijzigingen van adressen of telefoonnummers(ook van huisartsen) en ziekenfondsnummers moeten daarom ook direct aan de leiding worden doorgegeven.

Als bij uw kind de amandelen worden verwijderd, dan moet het kind vanwege infectiegevaar één week thuis blijven. Voor verdere handelwijze bij de verschillende ziektes verwijzen wij naar het boek dat de GG&GD hierover heeft opgesteld. Dit boek ligt ter inzage op het kantoor van madelief.

Medicijnen

Wanneer uw kind overdag medicijnen gebruikt, kunt u deze, na overleg, aan de pedagogisch medewerker geven. Medicijnen worden alleen aan uw kind gegeven als u hiervoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft gegeven. De betreffende formulieren liggen op madelief.

Aspirines en paracetamol worden niet door ons toegediend, tenzij deze middelen op doktersvoorschrift zijn verstrekt. Dit criterium is vastgesteld door de GG&GD. Geeft u thuis, dus voordat uw kind naar madelief gaat, uw kind een paracetamol, dan dient u te allen tijde door te geven aan de pedagogisch medewerkers. Zij kunnen uw kind dan beter in de gaten houden voor het geval dat er een koortsstuip optreedt. Wanneer de paracetamol is uitgewerkt, kan de koorts bij uw kind namelijk opeens zo fors oplopen dat dit een koortsstuip tot gevolg heeft.

Aansprakelijkheid en verzekering

De kinderen zijn verzekerd tegen ongevallen binnen de poorten van Madelief.

Als er genoeg pedagogisch medewerkers zijn willen wij wel eens een kind mee nemen voor een uitstapje naar de winkel of speeltuin. Wij vragen ouders/verzorgers hiervoor expliciet om toestemming. Er moet een goedkeuring worden ondertekend waarin u toestemming geeft uw kind mee naar buiten te nemen. De verzekering is namelijk alleen van kracht binnen madelief.

Het is daarom aan te bevelen ook zelf een WA-verzekering voor uw kind af te sluiten.